Phần mềm, ứng dụng học trực tuyến

Trường học Online giới thiệu bạn đọc những phần mềm, ứng dụng giúp bạn học trực tuyến:

  1. Zoom Cloud Meeting
  2. Microsoft Teams
  3. Google Classroom
  4. Google Hangout
  5. Whatsapp

 

Post Comment