Học tiếng Anh: Gặp một người lạ, giới thiệu và làm quen

Conversation:

Hương: Hi, I’m Lam, I’m new.

Lam: Hi, my name Huong, I’m new too.

Hương: I’m Studying English. What is your major?

Lam: I’m majoring is fine arts.

Vocabulary:

Marjor: môn học

Arts: mỹ thuật

 

Post Comment